Clubberer - Schluck am 26.03:2011 gegen den Fanclub "Glubb" Club